محصولات دسته شیرهای کنترل جهت
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ پیلوت دار (قفل کن سرراهی) در سایزهای "3/8، "1/2، "3/4، "1 ،"1/4-1، "1/2-1 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 1 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 1 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ پیلوت دار (قفل کن سرراهی) در سایزهای "3/8، "1/2، "3/4، "1 ،"1/4-1، "1/2-1 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 1/4 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 1/4 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 3/4 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 3/4 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

تماس بگیرید

back to top

گفتگو با کارشناس فروش

پیام

ارتباط قطع است